PODMIENKY INTERNETOVÉHO SERVISU la-siesta.sk

I Definície

 1. Zmluvnými stranami na služby elektronickou cestou sú: Skubacz.pl ako Administrátor a Zákazník, ktorý realizuje objednávku vo vybranej Partnerskej Reštaurácii.
 2. Partnerská reštaurácia je BUSINESS 4 JOY, s. r. o., Syslia 12, 821 05 Bratislava, SK, DIČ: SK2023228988.
 3. Zákazník fyzická osoba (konzument), ktorá ukončila 18 rokov a má plnú možnosť právnej činnosti, alebo právna osoba alebo organizácia ktorá má možnosť právnych činností. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ktorá ukončila 13 rokov, ale neukončila 18 rokov v takom rozsahu, akom môže nadobudnúť práva a byť zodpovedná v súvislosti s všeobecnými predpismi platného práva ako drobné každodenné veci.
 4. Administrátorom je: Skupacz.sk, Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, ktorý je súčastne dodavateľom Internetového servisu s názvom Skubacz.pl alebo aj Restaumatic.com.
 5. Internetový servis je oprogramovanie využívané Partnerskými reštauráciami za ktorého prostredníctvom, Kupujúci môže objednať v Partnerskej reštaurácii ponúkané výrobky a služby.
 6. Objednávka na základe tohto dokumentu, je právna činnosť robenia pri využití oprogramovania, počas ktorej Kupujúci súhlasí s nákupom objednaných výrobkov a služieb v súlade s ich opisom a cenou.
 7. Patba je činnosť, ktorá spočíva na zaplatení ceny za objednávku zvoleným spôsobom počas objednávania a opísaným v Podmienkach.
 8. Administrátor Osobných údajov je Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, email: kontakt@skubacz.sk, ktorý je súčasne doručovateľom Internetového Servisu Skubacz.pl/Restaumatic.com.
 9. Spracuvávateľom Osobných údajov je v rozumení Podmienok Partnerská Reštaurácia.

II Všeobecné ustanovenia

 1. V rozsahu služieb poskytovaných elektronicky je tento dokument Podmienkami, ktoré sú uvedené v čl. 9 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov). Podmienky sú adresované všetkým zákazníkom prostredníctvom Internetového servisu. Administrátor, Partnerská reštaurácia a Zákazník sa zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia týchto Podmienok.
 2. Všetky informácie obsiahnuté a zobrazené prostredníctvom Internetového servisu, najmä na webových stránkach Partnerskej Reštaurácie, týkajúce sa tovarov a služieb vrátane ich cien, nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka, ale výzva na uzatvorenie zmluvy podľa čl. 71 Občianskeho zákonníka.
 3. Je zakázané používať Internetový servis Kupujúcim spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo porušovaním oprávnených záujmov Partnerskej Reštaurácie a Administrátora. Kupujúci najmä nepodnikne žiadne kroky, ktoré by mohli vystaviť Partnerskú Reštauráciu alebo Administrátora akémukoľvek škode na majetku alebo poškodeniu povesti.
 4. Registrácia Zákazníkov nie je podmienkou používania Internetového servisu. Kúpnu zmluvu vyjadrenú zadaním objednávky môžu uzavrieť aj neregistrovaní zákazníci.
 5. Zákazník prehlasuje, že údaje, ktoré poskytol, najmä adresa a e-mailová adresa, sú konzistentné, správne a úplné. V prípade poskytnutia falošných údajov alebo údajov, alebo takých ktoré nepatria Zákazníkovi, Partnerská Reštaurácia môže túto skutočnosť oznámiť Administrátorovi, ktorý môže okamžite odstrániť účet zákazníka a oznámiť príslušným orgánom.
 6. V žiadnom prípade nemá zákazník právo dať svoje prístupové údaje tretím stranám, najmä heslá. Ak tretia strana získa prístup k účtu zákazníka alebo zákazník má podozrenie z iného zneužitia svojho účtu, musí okamžite informovať Partnerskú Reštauráciu.
 7. Ak sa transakcie vykonávajú s prístupovými údajmi Zákazníka, Zákazník je povinný uhradiť náklady, ak neoznámil včas Partnerskej Reštaurácii o strate svojich prístupových údajov alebo o inom zneužití.

III Prijímanie a realizácia objednávok

 1. Podmienkou používania služieb Internetového servisu je oboznámenie sa s týmito Podmienkami a ich prijatie.
 2. Pri zadávaní objednávky sa Kupujúci zaväzuje poskytnúť svoje skutočné a úplné údaje požadované IT systémom a uznáva, že objednávku robí s povinnosťou platby.
 3. Partnerská Reštaurácia si vyhradzuje právo potvrdiť objednávku a správnosť údajov telefonicky alebo e-mailom. V prípade nemožnosti sa skontaktovať so Zákazníkom alebo podozrenia, že údaje nie sú skutočné, alebo patria tretím stranám alebo využitá akcia nepatrí Zákazníkovi, Partnerská Reštaurácia má právo zrušiť objednávku s uvedením dôvodu.
 4. Ak zákazník zadal objednávku s využitím akcie, zľavy z ceny a iných preferencií, na ktoré nemal žiadne právo, zaväzuje sa zaplatiť celú cenu. Partnerská Reštaurácia má právo počas objednávky overiť právo zákazníka na kúpu tovaru a služieb za preferenčných podmienok.

IV Ďalšie informácie týkajúce sa objednávok cez internet

1.Zmluva medzi Zákazníkom a Partnerskou Reštauráciou sa považuje za uzatvorenú len vtedy, ak Partnerská Reštaurácia klientovi potvrdí, že objednávka bola prijatá na vykonanie, pričom sa uvedie čas doručenia alebo prijatia objednávky. 2. Partnerská Reštaurácia má právo zrušiť objednávku v nasledujúcich prípadoch: 1. opísané v bode III Podmienok 2. technické alebo organizačné poruchy alebo obmedzenia, ktoré bránia alebo bránia vykonaniu objednávky 3. objavenia sa nedostatku vhodných prostriedkov alebo produktov na vykonanie objednávky, ktorú Partnerská Reštaurácia nemohla predvídať napriek náležitej starostlivosti. 3. Partnerská Reštaurácia sa zaväzuje okamžite, ako je to možné, uverejniť na svojich internetových stránkach informácie o obmedzeniach alebo nedostatku dostupnosti objednávok. 4. Partnerská Reštaurácia potvrdzuje prijatie objednávky na vykonanie prostredníctvom zobrazovania Kupujúceho príslušnej informácie na obrazovke zariadenia, na ktorom Kupujúci vykonal objednávku. Kupujúci navyše obdrží príslušný e-mail a v niektorých prípadoch aj SMS správu. Realizácia jednej z vyššie uvedených činností Partnerskou Reštauráciou je súčastne potvrdením prijatia objednávky na realizáciu. 5. Určená doba dodania by sa mala považovať za plánovanú a jej prekročenie až do 80% sa nebude považovať za nesplnenie objednávky a nepredstavuje dôvod na podanie sťažnosti.

V Spôsoby platby

 1. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberie jednu z dostupných spôsobov platby: hotovosť, kartou prostredníctvom platobného terminálu Partnerskej Reštaurácie alebo platbou cez internetovú sieť. 2.V prípade platby cez internet bude Partnerská Reštaurácia objednávku akceptovať len vtedy, ak Administrátor potvrdí prijatie finančných prostriedkov. Doklad potvrdzujúci odoslanie peňažných prostriedkov na účet kupujúceho nie je dostačujúci.
 2. V prípade, že Partnerská Reštaurácia zruší objednávku zaplatenú prostredníctvom internetu, Administrátor vráti platbu na žiadosť Partnerskej Reštaurácie. Administrátor vráti platobný príkaz najneskôr do 72 hodín odo dňa, keď Administrátor obdržal informácie o zrušení objednávky a pokynom na vrátenie platby. Dátumom vrátenia je deň, kedy Administrátor predložil príkaz na vrátenie dlžnej čiastky platobnému operátorovi.
 3. Ak zákazník zadá objednávku s hotovostnou platbou za vrátenie v odôvodnených prípadoch, zodpovedá Partnerská Reštaurácia a Administrátor nie je zodpovedný za vrátenie finančných prostriedkov Partnerskou Reštauráciou.
 4. Skubacz.pl ako partner Prevádzkovateľa Systému on-line platieb a Prevádzkovateľ Platobného Systéme si vyhradzuje právo odmietnuť platbu služby zo strany Zákazníka, najmä pri vzniku pochybností o legálnosti transakcie, z ktorej vzniká platba alebo legálnosť samotnej platby. Z vyššie uvedených dôvodov môže platbu odmietnuť Administrátor a Prevádzkovateľ platobného systému.
 5. Administrátora a Prevádzkovateľ Systému Platieb nenesie zodpovednosť za oneskorenie pri prevode platieb alebo odpovede povolenie, z príčin, ktoré nastali po platbe, po zložení Zákazníkom dispozície platby, ako aj zlyhanie a oneskorenie prenosové vďaka opatreniam alebo dát overovania, a to najmä z dôvodu zákazníkom nepresných alebo neúplných údajov, ktoré bránia vykonaniu platobných transakcií, ako aj oneskorenia vyplývajúce z iných udalostí nezávislých od Administrátora alebo Prevádzkovateľa Platobného Systému
 6. Partnerská Reštaurácia vydá Zákazníkovi príslušné dokumenty potvrdzujúce predaj v lehote stanovenej zákonom.
 7. V prípade otázok alebo pochybností by mal zákazník kontaktovať Partnerskú Reštauráciu telefonicky alebo e-mailom.

VI Právo na odstúpenie od zmluvy zákazníkom

 1. Pred vykonaním služby prostredníctvom Partnerskej Reštaurácie môže zákazník odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do chvíle, kým Partnerská Reštaurácia začala realizovať objednávku.
 2. Ak chcete použiť právo odstúpenia od zmluvy, Zákazník sa zaväzuje informovať Partnerskú Reštauráciu jednoznačným vyhlásením prostredníctvom telefonického kontaktu a to nie dlhšie ako 5 minút od potvrdenia objednávky Partnerskej Reštaurácie. Po uplynutí tejto doby objednávku nemožno zrušiť alebo zmeniť, ak s tým Partnerská Reštaurácia nebude súhlasiť. Informovanie partnerskej reštaurácie o odstúpení od zmluvy e-mailom nestačí na účinné odstúpenie od zmluvy.
 3. Ak zákazník uskutočnil platbu prostredníctvom internetu, Administrátor vráti finančné prostriedky do 14 pracovných dní a 72 hodín po obdržaní žiadosti o refundáciu z partnerskej reštaurácie.

VII Reklamácia

 1. V prípade nezrovnalostí v doručenej objednávke zákazník okamžite o tejto skutočnosti informuje Partnerskú Reštauráciu telefonicky alebo e-mailom.
 2. Reklamácia zákazníka sa prehodnotí do 14 dní od jej zistenia. Zákazník bude informovaný o zvažovaní sťažnosti elektronickými prostriedkami.
 3. Sťažnosť môže byť podaná v elektronickej podobe, preposlaním obsahu na adresu kontakt@skubacz.sk alebo písomne ​​na adresu Skubacz.pl tj. Restaumatic Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345.
 4. Reklamácia by mala obsahovať identifikačné údaje Zákazníka, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum objednania, dátum dokončenia objednávky, uvedenú adresu plnenia objednávky, prihlásenie zákazníka a podrobný opis predložených rezervácií.
 5. Ak sú údaje alebo informácie uvedené v reklamácii neúplné alebo na účely úplného vysvetlenia, Skubacz.pl požiada o jej doplnenie predtým, než zváži sťažnosť. Čas na posúdenie reklamácie sa predlžuje, až kým zákazník neukončí údaje predkladajúce sťažnosť.
 6. Skubacz.pl skúma reklamáciu do 14 dní od dátumu jej doručenia v správnej forme. Skubacz.pl môže odmietnuť posúdenie žiadostí predložených po uplynutí 90 dní od zverejnenia dôvodov sťažnosti.
 7. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela iba na e-mailovú adresu priradenú k účtu daného zákazníka alebo na adresu uvedenú v reklamácii.

VIII Ochrana osobných údajov

1.Podaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním uvedených ním osobných údajov za účelom realizácie a vykonania služby objednávky Administrátorovi a Partnerskej Reštaurácie, ktorá je v tomto prípade spracovávateľom osobných údajov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 2016 / 679 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie"). 2. Administrátorom osobných údajov je Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 345, NIP 648-276-55-71, ktorý je zároveň poskytovateľom Internetového servisu Skubacz.pl/Restaumatic.com. 3. Spracuvávajúci osobné údaje spracováva zverené údaje na základe a rozsahu, ktorý je v súlade so zmluvou uzatvorenou s osobným správcom údajov. 4. Spracuvávajúci osobné údaje môže odoslať obchodné informácie zákazníkovi len vtedy, ak zákazník vyjadril svoj súhlas v objednávkovom formulári predloženom prostredníctvom internetu alebo počas procesu registrácie. 5. Administrátor osobných údajov môže odoslať obchodné informácie zákazníkovi len vtedy, ak zákazník vyjadril svoj súhlas v objednávkovom formulári predloženom prostredníctvom internetu alebo počas procesu registrácie. 6. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nedostatok súhlasu so spracovaním osobných údajov s cieľom správne vykonať objednávku znemožňuje dokončenie objednávky kupujúceho. 7. Bol vymenovaný inšpektor ochrany osobných údajov, s ktorým môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracovania osobných údajov: iod@restaumatic.com. 8. Účelom spracovania osobných údajov je schopnosť správne vykonať objednávku umiestnenú prostredníctvom webovej stránky Skubacz.pl/restaumatic.com. Právnym základom tohto spracovania je zmluva uzatvorená objednávaním. Okrem toho administrátor spracováva osobné údaje na štatistické a archívne účely. 9. Administrátor môže prenášať dáta na iné subjekty, ako sú: Partnerské Reštaurácie, platobných inštitúcií pôsobiacich on-line, a spoločnosti, ktoré pomáhajú pri údržbe a prevádzke informačného systému Skubacz.pl/Restaumatic.com (napr. Poskytovať webhosting, e-mail, internet atď ) 10. Administrátor spracuje osobné údaje na celé obdobie používania Kupujúcim Internetového servisu. 11. Osobné údaje môžu byť odovzdané do tretích krajín (vrátane USA) v súvislosti s činnosťou na weboch sociálnych sietí a použitie plug-inov a ďalších nástrojov z týchto lokalít (napr Facebook, Twitter, Google+) a využitie analytických nástrojov a ostatných zamestnancov anonymné sledovanie správania používateľov, najmä ako je služba Google Analytics. 12. Zákazník má právo na prístup k obsahu údajov a právo požiadať o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Pokiaľ sú údaje spracovávané na účely uzatvárania a plnenia zmluvy - Zákazník má tiež právo preniesť takéto osobné údaje. 13. Zákazník je ďalej oprávnený podať sťažnosť orgánu dohľadu zaoberajúce sa ochranou osobných údajov (tj. Predseda Úradu pre ochranu osobných údajov).

XI Záverečné ustanovenia

 1. Aby bolo možné správne vykonávať služby, je potrebné, aby zákazník mal prístup na internet, aktívnu e-mailovú adresu a telefón.
 2. Vo veciach, na ktoré sa tieto nariadenia nevzťahujú, sa uplatňujú ustanovenia všeobecného uplatniteľného práva.
 3. Administrátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá. Novela nariadenia nadobúda účinnosť do 2 dní odo dňa uverejnenia. Nedostatok súhlasu s novým znením Podmienok je jednoznačné s nemožnosťou využívania Internetového Servisu.
 4. Podmienky nevylučujú ani neobmedzujú žiadne práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, ktorý má nárok podľa záväzných ustanovení zákona. V prípade rozporu medzi ustanoveniami nariadení a záväznými ustanoveniami zákona, ktoré udeľujú práva spotrebiteľom, sa uprednostňujú ustanovenia Administrátora a Partnerskej Reštaurácie.

Administrátor a Partnerská Reštaurácia.

Stav na 2022-01-20